top of page

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. (alumnes, professors, pares i personal d’administració i serveis).

 
Qui forma part del Consell Escolar?
 • President: Directora de l’Escola.

 • Cap d’estudis

 • Representant de l’Ajuntament: Regidor d’Educació

 • Representant de l’AMPA: President de l'AMPA

 • Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

 • 6 Mestres triats pel Claustre

 • 5 representants dels pares dels alumnes

 • Secretaria de l’escola, que actua com a secretaria del Consell Escolar, i que té veu però no vot

 

Calendari de Reunions:

 • 1r trimestre: mes d’octubre- noviembre

 • 2n trimestre: mes de març

 • 3r trimestre: mes de maig-jun

 
Com es renova el Consell Escolar?

El procés de renovació dels membres del Consell Escolar es desenvolupa durant el primer trimestre de cada dos cursos acadèmics.
El Consell escolar es renova per meitats cada dos anys, de forma alternativa.

 
Com és el funcionament del Consell Escolar?

 

El Consell Escolar es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la directora o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. En tot cas és preceptiu, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del Consell Escolar és obligatòria per a tots els seus membres.

El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos:

 • Aprovació del pressupost i de la seva execució, que es fa per majoria absoluta.

 • Aprovació del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim Intern, i de les seves modificacions, que es fa per majoria de dos terços.

Quines competències té el Consell Escolar?

Segons l’art. 148.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

 • Aprovar la carta de compromís educatiu.

 • Aprovar el pressupost del centr i el rendiment de comptes.

 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

bottom of page